KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu Aydınlatma bildirimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında, Şirketimiz ile paylaşılan ve Şirketimiz nezdinde tutulan ve işlenen her türlü güncel bilginiz “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Tarafımızla paylaşılan kişisel verilerin güvenliği Şirketimiz için büyük önem arz etmekte olup, kişisel verileriniz işlenme amacına ve yasal düzenlemelerin öngördüğü şartlara uygun olarak güvenli şekilde, işletmemizi bağlayan hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreler içerisinde mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak AL SERVİS DESTEK HİZMETLERİ A.Ş.(ASSİST LİNE) tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenir/işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Nedir ?

Kişisel Verileriniz; sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili, şirketimiz ve şirketimiz ile ilişki içerisinde olan yurt içindeki ve yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profilimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında sunduğumuz hizmetlerle ilgili olarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, hissedarlarımıza, yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermekte olan Grup Şirketlerimize, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerimizi yürütebilmek için hizmet aldığımız, iş birliği içinde olduğumuz özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına, denetleyici ve düzenleyici makamlara, yurt içindeki ve yurt dışındaki tedarikçilerimize veya yüklenicilerimize aktarılabilmektedir.

AL SERVİS DESTEK HİZMETLERİ A.Ş(ASSİST LİNE) kişisel verilerinizi, mevzuata uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (Şirketimiz merkezi, şubeleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis veya diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb.) elde edilebilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemleri vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin Şirketimiz ile iletişimi yazılı olarak aşağıda detayları verilen adrese doğrudan başvurarak ya da noter kanalı ile başvurarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

AL SERVİS DESTEK HİZMETLERİ AŞ (ASSİST LİNE)

Maslak İş Merkezi Eski Büyükdere Caddesi No:37 Kat: 5 Maslak /İstanbul

 

Şirketimizin kişisel veri işleme amaçlarında olabilecek değişiklikler, KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.