VERİ KORUMA KANUNU

İşbu Bilgilendirme Yazısı, 6698 Sayılı KVKK’ nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi uyarınca bilgilerinize sunulur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel bilgileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla AL SERVİS DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. (ASSİST LİNE) tarafından işlenebilir.

Bu konuda Sıkça Sorulan Sorular ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kişisel veri nedir?

KVKK uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veridir.

Kişisel verilerin “işlenmesi” ne demektir?

KVKK uyarınca kişisel verilerin işlenmesi “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem”dir.

ASSİST LİNE hangi tür kişisel verileri işleme tabi tutar?

Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat kapsamında, sigorta muameleleri yapan Sigorta Şirketlerinin poliçe düzenlemek ve poliçe ile koruma altına alınan hakkın koruması maksadıyla tarafınızca sağlanan ve/veya resmi kurum ve kuruluşlardan kanun kapsamında edinilen bilgiler işleme tabi tutulabilir.

Örneğin, sigortalı kimlik bilgileri, irtibat adresleri, ehliyet bilgileri, poliçe konusuna göre ev; araç; sağlık bilgileri, ticari işletme bilgileri, riziko adresleri gibi poliçe ilişkisinin devamı için zorunlu olan bilgiler işlenebilir ve KVKK’da sayılan şartlar çerçevesinde koruma altında tutulur.

Kişisel verilerim hangi amaçla işlenir?

Mevzuat kapsamında sigortacınızın size hizmet sunabilmesi ve sözleşmenize uygun şekilde hasarlarınızı giderebilmesi ve asistans kapsamında haklarınızın alınabilmesi için kişisel bilgilerinizi işleriz.

Örneğin, Sigorta şirketlerinin acenteleri ve brokerleri aracılığıyla size ürün ve hizmet sunmak, poliçeler ile size sağladığı hakları kullanmanıza hizmet etmek, hasar dosyanızı açmak, sonuçlandırmak,  vergi mevzuatından kaynaklanan ödemeleri yapmak gibi işlemlerin her birisi için kişisel verilerinizi işlememiz gerekebilir; çünkü mevzuat uyarınca yerine getirmemiz gereken işlem sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; MASAK, Hazine Müsteşarlığı, GTB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgileri saklamak, raporlamak, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak gibi pek çok yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Kişisel verilerim kimlerle paylaşılır?

Kişisel verilerinizi:

· Şirketimizle anlaşmalı sigorta şirketlerinin eksperleri, aktüerleri, şirketimizin hizmet birimleri, tedarikçileri gibi mevzuatta izin verilen sözleşmeli kişi veya kuruluşlarla;

· Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta Birliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TCMB gibi kamu tüzel kişileriyle,

Bütün paylaşımlarımızın doğrudan veya dolaylı sebebi, sözleşmemizin gereğini yerine getirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmektir.

Kişisel verilerim hangi yöntemlerle toplanır?

Kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Bu çerçevede kişisel verileri veri sahibinin beyanına istinaden, veya Sigorta Şirketleri Genel Müdürlük çalışanları, acenteleri, 29459 sayılı Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında destek alınan kuruluşlar, sigortacılık faaliyetinin yürütülmesinde yardımcı eksper, tedarikçi, medikal firma, servis vb kuruluşlar, SBM, EGM, SGK, SAS gibi kamu tüzel kişileri ve benzeri kanallar aracılığıyla toplayabiliriz.

Benim haklarım nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirketimize sözlü ya da yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini, anonimleştirilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamdaki haklarınız KVKK’nın 1/4. Geçici Maddesi kapsamında 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

KVKK’ nun 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle info@assistline.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz.