GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve İLETİŞİM İZNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE ONAY

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere Veri İşleyen veya Veri Sorumlusu sıfatıyla AL SERVİS HİZMETLERİ A.Ş. tarafından işlenebilecektir.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi”; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin, şirketimizin faliyet konusu olan asistans (destek) hizmetlerinin verilmesi için kullanılması esnasında, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensiplerimizdir.

Kişisel Verilerinizi neden işliyoruz ve bunun hukuki gerekçesi nedir?

Kişisel Verileriniz; sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili Asistans Hizmetleri hakkında bilgi vermek bu hizmetleri sunmak; sözleşme gereklerini yerine getirebilmek; işlem sahibinin bilgilerini tespit etmek; işlem sahibiyle ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, yeni hizmetler sunulması ve benzer nedenlerle iletişim kurmak; bu kapsamda kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak, kaydetmek, saklamak; sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve bilgileri düzenlemek; mevzuatta öngörülen saklama, raporlama ve aydınlatma yükümlülüklerine uymak amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, sigortacılık mevzuatı,  ve diğer sair mevzuat kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, destek hizmeti  faaliyetlerimizi yürütmek (, hizmeti yerine getirirken riskleri ve suiistimalleri önlemek, kimliğinizi doğrulamak, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, müşteri memnuniyetini ölçmek, bu kapsamda gerekli araştırma faaliyetlerini yapmak amacıyla; Kişisel Verileriniz, yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermekte olan Sigorta Şirketlerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerimizi yürütebilmek için hizmet aldığımız, iş birliği içinde olduğumuz özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına, işbirliği içinde olduğumuz diğer destek hizmeti sağlayıcılarına, denetleyici ve düzenleyici makamlara, yurt içindeki ve yurt dışındaki reasürörlere, aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve yasal mevzuata uygun olarak Kişisel Verileriniz, doğrudan ilgilisinden toplanabileceği gibi; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Sigorta Şirketleri, çağrı merkezi, internet sitesi, dijital kanallar, sigorta aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen kullanılacak otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yurt içi/ yurt dışı iş birliği içinde bulunan kurum ve kuruluşlar, bankalar ve kredi kuruluşları, anlaşmalı servisler, resmi kurumlar, diğer 3. Kişiler vasıtasıyla, çeşitli yöntemlerle toplanabilmektedir.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi nasıl toplayabiliyoruz?

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, internet sitemizde geçirilen süre ve internet sitemizi ziyaretinizin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret ettiğiniz siteler yer alabilir.

Internet sitemizi ziyaretiniz esnasında çerezler otomatik olarak Google ve hosting firması ile paylaşılacaktır. Buna dair bilgilendirme internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada size iletilecektir.

Kişisel verisi işlenen sizlerin,””ilgili kişi”” olarak haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmişse bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme*,
  • aktarıldığı 3. kişilere KVKK’nın 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler KVKK 13 . maddesi kapsamında yazılı olmalıdır

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

İnternet sitesinde vermiş olduğunuz kişisel veriler ile Çerezler 6698 sayılı Kanun kapsamında işleniyor mu?

İnternet sitemizi ziyaret etmekle ve internet sitemiz vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, internet sitemiz aracılığı ile ilettiğiniz kişisel verilerinizin işleneceğine, saklanacağına ve gerekli görülmesi halinde aktarılacağına KVKK uyarınca açık rıza vermiş olduğunuz kabul edilmektedir.

Bu kapsamda tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi dahil tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda Şirketimiz tarafından, doğrudan ya da sms, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren mms, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilebileceğini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

KVKK kapsamında şahsen ve yazılı olarak başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Ticaret Unvanı:   AL SERVİS HİZMETLERİ A.Ş..
Merkez Adres:   Eski Büyükdere Cad. No: 37 Kat: 5 Maslak Sarıyer/İstanbul
Ticaret Sicil No:  424101-0
Mersis No: 0047013479100017
Telefon:  0212 334 20 00 – 0850 474 11 36
İnternet Adresi:  “www.assistline.com.tr”